Sloppy Journalism: TV Station Calls President Obama A Rapist!

Sloppy Journalism: TV Station Calls President Obama A Rapist!